Missió

Amb la denominació Associació per a la Promocíó í Oríentacíó del Talent en Matemática Avançada (APOTEMA) es constitueix aquesta entitat sense ànim de lucre, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei organica 1 /2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Tal i com s’estableix en els seus estatus, la seva missió és:

 • Promoure i fomentar l’aprenentatge de les matematiques avançades entre els joves amb talent. Proporcionar exercicis, problemes i reptes en matemàtiques i ciéncies afins.
 • Donar un espai de trabada als joves per compartir i explorar el gaudi de les matemàtiques.
 • Fomentar l’ensenyament de les matemàtiques avançades als centres d’ensenyament.
 • Donar visibilitat al talent femení en el sector científic i, més particularment, en l’entorn de les matemàtiques.
 • Promoure la igualtat d’oportunitats, vetllant pels joves en col· lectius especialment vulnerables i ajudant a reduir les desigualtats socials i educatives.

Per tal d’assolir aquests objectius, l’associació realitza les següents activitats:

 • Organització de concursos presencials i online de matemàtiques avançades.
 • Organització de Campus d’Estiu de matemàtiques avançades .
 • Organització i desenvolupament de concursos de matemàtiques.
 • Preparació de cursos i material sobre matemàtiques per a joves i per a professors.
 • Promoció de les matemàtiques en esdeveniments del camp de l’educació.
 • Convocar beques i ajuts per a estudiants préviament seleccionats sota criteris de caire acadèmic, que destaquin en el camps científics corresponents a l’objecte de l’associació.