Política de Privacitat

Per complir amb el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que el responsable del tractament de dades és l’Associació per la Promoció i Orientació del Talent en Matemàtica Avançada (APOTEMA), amb NIF G72784085 i domicili a Barcelona (C/ Pau Gargallo 14, 08028 Barcelona).

La finalitat per a la qual es recullen les seves dades és informar-lo de les activitats de l’Associació i, en el seu cas, fer possible l’organització d’activitats de formació, de promoció i de divulgació de les matemàtiques.

Les dades proporcionades es conservaran durant el temps necessari per aconseguir aquests objectius i per complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. Les dades no es cediran a tercers llevat en els casos en què existeixi una obligació legal.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant l’Associació per la Promoció i Orientació del Talent en Matemàtica Avançada (APOTEMA), amb NIF G72784085 i domicili a Barcelona (C/ Pau Gargallo 14, 08028 Barcelona), o a l’adreça de correu electrònic apotema.mat@gmail.com, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. A més, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.